Všeobecné obchodné podmienky


Poskytovateľ vydáva Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“)

o poskytovaní svojich služieb, ktoré sú platné pre celé územie Slovenskej republiky.

I.

Poskytovateľom sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok označuje:

Shining Point s.r.o.

Vajnorská 1353/34

831 03 Bratislava-Nové Mesto

IČO: 55 394 230

DIČ: 2121996789

Spoločnosť zapísal Mestský súd Bratislava III do Obchodného registra pod číslo Sro/169731/B dňa 24.5.2023

(ďalej len „Poskytovateľ“)

Kontakty: eva@evafuxa.com

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava

II.

Služby a kurzy je možné vyberať prehliadaním webovej stránky www.evafuxa.com a to 24 hodín denne.

Pri objednávaní cez internet uveďte, prosím, nasledujúce údaje:

  • Ak nakupujete ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte meno a priezvisko, adresu.
  • Súčasne uveďte Vaše telefónne číslo a e-mail.
  • Ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež obchodné meno, IČO, DIČ a miesto podnikania alebo sídlo.

(ďalej len „Používateľ“)

 

Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Používateľom.

 

III.
VOP sa vzťahujú na poskytovanie Služieb, ktoré sú v nich uvedené a spolu so všetkými ostatnými písomnými zmluvnými dokumentmi a ústnymi dojednaniami, uzatvorenými medzi Poskytovateľom a Používateľom v súvislosti s poskytovaním Služieb vymedzujú obsah záväzkového vzťahu medzi Poskytovateľom a Používateľom.

Pojmy definované alebo použité v týchto VOP sa použijú a majú zhodný význam vo všetkých záväzkovo-právnych vzťahoch medzi Poskytovateľom a Používateľom, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovené alebo zmluvnými stranami výslovne písomne dojednané inak.

Zaplatením ceny za objednanú Službu Používateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP a Reklamačným poriadkom Poskytovateľa.

 

IV. Slovník pojmov

Používateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s Poskytovateľom Zmluvu o poskytnutí Služby.

Služba - všetky produkty zverejnené na stránkach Poskytovateľa: organizovanie kurzov, školení a seminárov, webinárov. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov.

Zmluva o poskytnutí služby (ďalej len „Zmluva“) - vzniká riadnym a úplným vyplnením objednávkového formulára (ďalej len „Prihláška“) Používateľom a potvrdením jeho odoslania stlačením tlačidla „odoslať“ na webovej stránke Poskytovateľa (www.evafuxa.com), prípadne zaslaním Prihlášky e-mailom na: eva@evafuxa.com, prípadne doručením Prihlášky Poskytovateľovi v listinnej podobe.

 

Prihláška – za riadne a úplne vyplnenú sa považuje Prihláška obsahujúca informácie o Používateľovi, označenie objednávaných Služieb ponúkaných Poskytovateľom a prípadne informácia o Užívateľovi Služby. Prihláška predstavuje záväzný prejav vôle Používateľa uzavrieť zmluvný vzťah prostredníctvom uzavretia Zmluvy o poskytnutí služby (ďalej len „Zmluva“). Používateľ berie na vedomie, že uzatvorením Zmluvy mu vzniká povinnosť úhrady objednaných služieb.

 

Užívateľ – fyzická osoba, ktorá využíva Služby dodané Poskytovateľom, t.j. napríklad osobne sa zúčastní kurzu, ktorý na základe Zmluvy objednal Používateľ. Používateľ sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi všetky potrebné informácie, potrebné k plnohodnotnému využívaniu objednanej služby, vyplývajúce zo Zmluvy, najmä zásady účasti na objednanej Službe. Používateľ sa zaväzuje, že pre Poskytovateľa zabezpečí všetky potrebné súhlasy Užívateľa, nevyhnutné pre riadne plnenie objednanej Služby.

 

Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá nevyužíva poskytované Služby v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Cena – hodnota Služby, čiastka na úhradu, dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena zmluvná a tvorí ju súčet cien všetkých jednotlivých úkonov poskytovaných v rámci Služby. K cene je účtovaná príslušná sadzba dane z pridanej hodnoty podľa zákonných ustanovení, platných v čase poskytnutia Služby. Poskytovateľ je viazaný svojou ponukou vrátane Ceny do uplynutia lehoty splatnosti preddavkovej faktúry.

Oddeliteľnosť - neplatnosť niektorého ustanovenia Zmluvy alebo VOP neovplyvní platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy alebo VOP, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby neplatné ustanovenia bez zbytočného omeškania nahradiť takým ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a účelom najviac približuje účelu neplatného ustanovenia.

Vzťah Zmluvy a VOP - v prípade, že zmluvné dojednania medzi zmluvnými stranami uvedené v Zmluve sú v rozpore s ustanoveniami VOP, platia ustanovenia Zmluvy pred ustanoveniami VOP. Pokiaľ Poskytovateľ a Používateľ uzatvoria písomnú Zmluvu, ich práva a povinnosti sa spravujú ustanoveniami týchto VOP len v rozsahu, ktorý v zmluve nie je upravený inak.

Doručovanie – Poskytovateľ aj Používateľ plne uznávajú elektronickú komunikáciu, t.j. doručovanie písomností prostredníctvom webu Poskytovateľa (www.evafuxa.com), prípadne prostredníctvom e-mailu Poskytovateľa (eva@evafuxa.com) a e-mailu Používateľa, uvedeného v Prihláške.

 

3. Predmet plnenia

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať kompletné vzdelávanie v koučovacích zručnostiach individuálne a tímovo.

Poskytované kurzy:

- Výcviky „coaching"- Individuálny koučing, Tímový koučing, Mentoring, Lifecoaching;  
- Vnútropodnikové projekty: zavádzanie koučovacej kultúry do firmy;
- Koučing: individuálne koučovanie a koučovanie tímov;

Niektoré poskytované kurzy Poskytovateľa služieb sa skladajú z viacerých častí (ďalej len „koučovacie balíčky“).

V. Zakúpenie služby

Kurzy je možné zakúpiť iba ako celok.

Po doručení Prihlášky zo strany Používateľa je Používateľovi zo strany Poskytovateľa služieb vystavená zálohová faktúra na celú cenu kurzu spolu s DPH, ktorá mu bude zaslaná na jeho e-mailovú adresu, uvedenú v Prihláške. Po uhradení celej ceny kurzu zo zálohovej faktúry má Používateľ garantované miesto v kurze.

Po úhrade zálohovej faktúry vystaví Poskytovateľ Používateľovi daňový doklad – potvrdenie o prijatí platby a po dodaní služby vystaví Poskytovateľ v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení riadny daňový doklad - faktúru za poskytnuté služby. Všetky daňové doklady – faktúry zasiela Poskytovateľ služieb Používateľovi elektronicky na adresu uvedenú Používateľom v Prihláške, s čím Používateľ akceptáciou týchto VOP súhlasí. Úhradou ceny sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet Poskytovateľa uvedený na zálohovej faktúre.

 

VI. Storno Prihlášky

1 V prípade, že sa nebude Používateľ (resp. Užívateľ) môcť zúčastniť sedenia, ktoré čerpá v rámci koučingového balíčka, je po dohode s Poskytovateľom možný presun na nasledujúci termín a v prípade kurzov je za plnú náhradu považovaný záznam, dostupný v členskej sekcii na webe. Prístupy sú Používateľovi generované automaticky po uhradení kurzu.

2 Preloženie účasti na koučingu je možné jedenkrát, pokiaľ Používateľ (resp. Užívateľ) oznámi svoju neúčasť minimálne (1) a viac kalendárnych dní pred dňom, v ktorom sa uskutoční sedenie či modul. Pokiaľ bola účasť Používateľa na module v prechádzajúcom období preložená, ďalšie preloženie je možné s poplatkom vo výške 50 % z ceny modulu, ktorú sa Používateľ zaväzuje zaplatiť na základe zálohovej faktúry Poskytovateľa.

3 Ak Používateľ (resp. Užívateľ) oznámi svoju neúčasť na zakúpenom module menej ako jeden (1) kalendárny deň pred začiatkom stretnutia, môže si modul nahradiť, pokiaľ uhradí zmluvnú pokutu vo výške 50 % z ceny modulu. V prípade, že zmluvnú pokutu Používateľ neuhradí, účasť na module mu prepadne.

4 V prípade, že sa Používateľ nezúčastní koučingu z akéhokoľvek dôvodu a neoznámi svoju neúčasť podľa odsekov 3 a 4 tohto článku, tak Používateľ nemá nárok na vrátenie ceny za sedenie a v prípade neúčasti na celom kurze za celý kurz.

5 Pokiaľ Používateľ preruší kurz bez predchádzajúcej dohody s Poskytovateľom, úhrada za kurz mu nebude vrátená. V kurze bude môcť pokračovať až po opätovnom uhradení chýbajúcich modulov.

6 Prerušenie kurzu je možné len zo závažných dôvodov po individuálnej dohode s Poskytovateľom.

7 Používateľ (resp. Užívateľ) má právo od Zmluvy o kúpe služby odstúpiť, a to písomným oznámením o odstúpení, ktoré je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi (ďalej len „Odstúpenie“). Pri Odstúpení je Používateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi nasledovné poplatky za stornovanie objednanej Služby:

a) 0% storno poplatok z ceny – ak je Odstúpenie doručené v čase dlhšom ako 4 (štyri) kalendárne mesiace  pred termínom začatia kurzu.

b) 50 % storno poplatok z ceny za objednanú Službu – ak je Odstúpenie doručené v čase kratšom ako 3 (tri) kalendárne mesiace pred termínom začatia kurzu a zároveň v čase dlhšom ako 8 (osem) kalendárnych týždňov pred termínom začatia kurzu;

c) 100 % storno poplatok z ceny za objednanú Službu - ak je Odstúpenie doručené v čase kratšom ako 2 (dva) kalendárne mesiace pred termínom začatia kurzu.

8 Používateľ (resp. Užívateľ), ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený od Zmluvy (Objednávky) odstúpiť bez uvedenia dôvodu do štrnástich dní odo dňa jej uzavretia. Používateľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak sa Služba začala plniť s jeho výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo každého Používateľa odstúpiť od zmluvy i v iných prípadoch, v ktorých to tieto VOP výslovne ustanovujú.

VII. Zmluva uzavretá na diaľku

Kúpna zmluva uzavretá na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov Poskytovateľa, ako Zmluva o poskytnutí služby sa pokladá za uzavretú medzi Poskytovateľom a Používateľom v jednej z nasledovných foriem:

a) výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Poskytovateľa a Používateľa najmä prostredníctvom webového portálu Poskytovateľa a na základe riadne a v stanovenom rozsahu vyplnenej záväznej Prihlášky Používateľom, ktorá bola Poskytovateľovi doručená vo forme elektronického formulára. Používateľ je povinný uhradiť cenu služby prevodným príkazom na bankový účet Poskytovateľa na základe zálohovej faktúry.

b) za súčasnej fyzickej prítomnosti Poskytovateľa a Používateľa mimo prevádzkových priestorov Poskytovateľa na základe riadne a v stanovenom rozsahu vyplnenej a Poskytovateľovi odovzdanej záväznej Prihlášky. Používateľ je povinný uhradiť cenu služby prevodným príkazom na bankový účet Poskytovateľa na základe zálohovej faktúry v zmysle Čl. V. týchto VOP.

 

VIII. Práva a povinnosti zmluvných strán

1          Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať informácie týkajúce sa objednaného kurzu, ako i oboznamovať Používateľa so zmenami súvisiacimi s kurzom. Poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do Služieb a týchto VOP.

Zmeny poskytovania Služieb a VOP a dátum účinnosti aktuálneho znenia VOP budú Používateľovi oznámené elektronicky ich zverejnením na webovom sídle Poskytovateľa (www.evafuxa.com) alebo prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na e-mailovú adresu Používateľa uvedenú v Prihláške.

2          Ak Používateľ najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o zmenách v poskytovaní Služieb a VOP výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené Používateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny. VOP v aktuálnom znení sa vzťahujú aj na zmluvné vzťahy Poskytovateľa a Používateľa, ktoré vznikli pred ich účinnosťou.

3          Používateľ (resp. Užívateľ) berie na vedomie a súhlasí s tým, že:

a) počas kurzu sa bude riadiť pokynmi a informáciami oznámenými Poskytovateľom;

b) poskytne Poskytovateľovi súčinnosť potrebnú pre riadne plnenie objednanej Služby (kurzu).

4          Používateľ (resp. Užívateľ) sa okamihom začatia užívania Služby zaväzuje, že ju bude užívať v súlade s VOP, všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokynmi Poskytovateľa. Porušenie VOP Používateľom (resp. Užívateľom) oprávňuje Poskytovateľa k okamžitému prerušeniu a/alebo zastaveniu poskytovania Služieb. Ak bude prístup k Službám z dôvodu preukázaného porušenia VOP Používateľovi zablokovaný, končí dňom takéhoto zablokovania prístupu automaticky platnosť a účinnosť Zmluvy medzi Poskytovateľom a Používateľom, pričom nárok Poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

5          Používateľ sa zaväzuje uviesť v Prihláške pravdivé, úplné a presné údaje a písomne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny svojich poskytnutých identifikačných a kontaktných údajov. V prípade porušenia tejto povinnosti sú rozhodné údaje uvedené v poslednej Prihláške Používateľa a Používateľ zodpovedá za tým spôsobenú škodu Poskytovateľovi.

6          Zároveň sa Používateľ zaväzuje vyplniť pri objednaní Služby pre viacerých Užívateľov ich registračné údaje spôsobom uvedeným v Prihláške.

7          Používateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi celú cenu za objednané Služby vopred formou úhrady zálohovej faktúry.

8          Poskytovateľ sa zaväzuje, že získa súhlas koučovanej osoby, ktorej video záznam z koučovacieho rozhovoru urobí.

IX.  Zmena poskytovania Služieb

1 V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú Poskytovateľovi zabezpečiť objednanú Službu, je Poskytovateľ oprávnený zabezpečiť jej zmenu alebo Službu zrušiť, pričom je povinný oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu Používateľovi.

2 Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť kurz v prípade, ak nebol prihlásený minimálny počet Účastníkov potrebný pre uskutočnenie konkrétneho vzdelávacieho podujatia.

3 Pri zrušení kurzu zo strany Poskytovateľa má Používateľ právo voľby, či od Zmluvy odstúpi alebo prevedie zaplatenú cenu na úhradu inej Služby.

 

X. Reklamácia

1 Postup pri uplatňovaní reklamácie na Služby poskytované Poskytovateľom je upravený v Reklamačnom poriadku Poskytovateľa. Reklamačný poriadok je zverejnený na webovom sídle Poskytovateľa (www.evafuxa.com).

2 Poskytovateľ nezodpovedá za škodu alebo ušlý zisk, vzniknuté prerušením poskytovania Služieb podľa Zmluvy, Objednávky alebo VOP Používateľovi (resp. Užívateľovi).

 

XI.  Ochrana osobných údajov

1 Osobné údaje Používateľa (resp. Užívateľa) sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (General data Protection Regulation) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25. mája 2018.

2 Poskytovateľ (v zmysle uvedených právnych úprav ako Prevádzkovateľ) spracúva osobné údaje Používateľa (resp. Užívateľa), ktorý je fyzickou osobou, v nevyhnutne nutnom rozsahu: meno a priezvisko, adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej len ako „osobné údaje“) na právnom základe za účelom poskytnutia Služby. Osobitný súhlas Používateľa (resp. Užívateľa) sa v tomto prípade nevyžaduje.

3 Kompletné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v dokumente Ochrana osobných údajov, ktorý je sprístupnený na webovom sídle Poskytovateľa (www.evafuxa.com).

 

XII.  Riešenie sporov
1 Všetky práva a povinnosti zmluvných strán v zmysle uzavretej zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky bez ohľadu na právnu povahu zmluvných strán a ich domicil.

2 Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Používateľom, ktorý je podnikateľom a koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení,
Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3 Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v platnom znení, zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku akéhokoľvek sporu z právneho vzťahu vyplývajúceho zo zmluvy, ktorú medzi sebou uzatvorili a právnych vzťahov z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich, je každá zmluvná strana oprávnená domáhať sa svojich nárokov na všeobecnom súde v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v platnom znení.

5 Poskytovateľ aj Používateľ uzatvorením Zmluvy akceptujú vôľu riešiť prípadné vzájomné spory ohľadom uzatvorenej Zmluvy dohodou.

 

XIII.  Osobitné dojednanie

Kurzov sa môže zúčastniť len Používateľ (vrátane Užívateľov, ktorých prihlási Používateľ), ktorý dovŕšil vek 18 (osemnásť) rokov.

 

XIV.  Záverečné ustanovenia

Zmluva a VOP sú vyhotovené a uzatvárané v slovenskom jazyku.

Tieto VOP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.

Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na internetovom sídle Poskytovateľa (www.evafuxa.com).

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.11.2021.