REKLAMAČNÝ PORIADOK


Článok I.

Všeobecné ustanovenia

1.  Tento  reklamačný  poriadok  upravuje  postup  pri  uplatňovaní  reklamácie  na  služby  ponúkané  a poskytované  Poskytovateľom:

Poskytovateľom sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok označuje:

Shining Point s.r.o.

Vajnorská 1353/34

831 03 Bratislava-Nové Mesto

IČO: 55 394 230

DIČ: 2121996789

Spoločnosť zapísal Mestský súd Bratislava III do Obchodného registra pod číslo Sro/169731/B dňa 24.5.2023

(ďalej len „Poskytovateľ“)

Kontakty: eva@evafuxa.com

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava

2. Reklamačný poriadok je záväzný pre Poskytovateľa aj Používateľa. 

3. Týmto reklamačným poriadkom Poskytovateľ informuje Používateľa o rozsahu, podmienkach spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane informácie o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

4. Reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v sídle Poskytovateľa a je zverejnený aj na webovom sídle Poskytovateľa: www.evafuxa.com.

5.  Momentom  zaplatenia  ceny  za  objednanú  Službu  Používateľ  vyhlasuje,  že  bol  oboznámený  s týmto reklamačným poriadkom.

 

Článok II.

Výklad pojmov

1. Poskytovateľ = Shining Point s.r.o.

 2. Používateľ =  fyzická  osoba alebo  právnická  osoba,  ktorá  uzavrela  s  Poskytovateľom  Zmluvu  o poskytnutí  služby  a  ktorá  má  právo  na  uplatnenie  nárokov  zo  zodpovednosti  za  vady.  Používateľ môže by zároveň aj užívateľom.

3. Užívateľ =  fyzická osoba, ktorý využíva poskytované služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu svojho zamestnávateľa .

4.  Služba =  produkty  zverejnené  na  stránkach  Poskytovateľa  služieb  – organizovanie  kurzov,  školení a seminárov,  sprostredkovateľská  činnosť  v  oblasti  obchodu  a služieb,  vykonávanie  mimoškolskej vzdelávacej  činnosti,  konzultačné,  poradenské,  tréningové  a  koučovacie  služby  v  oblasti  rozvoja ľudských individuálních zručností i tímových zručností používateľa/-ľov.

5. Reklamácia = uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady poskytnutej služby.

6. Vybavenie reklamácie = ukončenie reklamačného konania odstránením vady poskytovanej služby, výmenou služby za inú, vrátením ceny účtovanej za poskytnutú službu, vyplatením primeranej zľavy z ceny účtovanej za poskytnutú službu alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

 

Článok III.

Zodpovednosť za vady

1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že služba ponúkaná Užívateľovi bude spĺňať požiadavky na kvalitu ponúkanej služby v súlade s charakterom ponúkanej služby a uzavretou zmluvou.

2. Poskytovateľ zodpovedá za vady ponúkanej služby po dobu jej poskytovania Používateľovi. 

 

Článok IV.

Uplatnenie reklamácie

1. Používateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu:

a)  na kvalitu poskytovanej služby, teda rozsah kurzu uvedený v ponuke, kvalifikácia lektorov, miesto konania a typ objednaného kurzu. 

b) na správnosť ceny vyúčtovanej za poskytovanú službu, ak má dôvodnú pochybnosť, že faktúra za Službu nebola vystavená v súlade so zmluvou a cenníkom Poskytovateľa.

2. Reklamáciu musí Používateľ uplatniť u Poskytovateľa bez zbytočného  odkladu po  tom, čo zistil vadu  poskytovanej  služby  alebo  nesprávnosť  vyúčtovanej  sumy,  najneskôr  však  do  30  kalendárnych dní,  inak  právo  na  reklamáciu  zaniká.  Poskytovateľ  preferuje uplatnenie  reklamácie Používateľom, resp. Užívateľom bezprostredne po vzniku jej dôvodu.

3. Reklamáciu v zmysle bodu 1 tohto článku môže Používateľ uplatniť: e-mailom na adrese: eva@evafuxa.com

4. Reklamácia musí obsahovať: identifikačné a kontaktné údaje Používateľa (adresu bydliska, príp. sídlo,  telefónne  číslo,  e-mail).  Používateľ  presne  označí  a  popíše  vadu  služby  ako  aj  časové vymedzenie, kedy podľa Používateľa došlo k obmedzeniu kvality poskytnutej služby. Používateľ ďalej uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje a akým spôsobom žiada prevzatie vyrozumenia  o  vybavení  reklamácie  (poštou,  e-mailom),  prípadne  ďalšie  potrebné  údaje.  V  prípade reklamácie  správnosti  vyúčtovania  za  poskytnutú  Službu  musí  Používateľ  uviesť  aj  číslo  faktúry, ktorej sa reklamácia týka.

5. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené Používateľom v ním uplatnenej reklamácii a za nemožnosť doručenia písomností na Používateľom uvedenú kontaktnú adresu.

6. Uplatnenie reklamácie na správnosť vyúčtovanej (fakturovanej) ceny za poskytovanú Službu nemá odkladný  účinok  na  zaplatenie  úhrady,  t.j.  nezbavuje  Používateľa  povinnosti  zaplatiť  faktúru  v lehote splatnosti.

7. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu, ak zníženie kvality Služby spôsobili:

a. okolnosti vylučujúce zodpovednosť; 

b. vedomé  alebo  nevedomé  nerešpektovanie  doporučení  a podmienok  využívania  Služby stanovených Poskytovateľom zo strany Používateľa, resp. Užívateľa;

c. nedbanlivostné konanie Používateľa, resp. Užívateľa

 alebo

d. ak  Používateľ  uplatnil  reklamáciu  po  uplynutí  30  dní  odo  dňa,  keď  vadu  Služby  alebo nesprávnosť vyúčtovania zistil.

8.  Za  deň  začatia  reklamačného  konania  sa  považuje  deň,  keď  Používateľ  uplatnil  reklamáciu  u Poskytovateľa, t.j. deň, keď písomná reklamácia je doručená Poskytovateľovi v súlade s bodom 3 tohto článku. V prípade, ak uplatnená reklamácia neobsahuje všetky požadované údaje podľa bodu 4 tohto článku,  reklamačné  konanie  začína  až  dňom  doručenia  všetkých  požadovaných  údajov.  Ak

Používateľ ani na výzvu Poskytovateľa nedoplní chýbajúce údaje, reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.

Článok V.

Vybavenie reklamácie

1. Pri uplatnení reklamácie prostredníctvom e-mailu zašle Poskytovateľ Používateľovi potvrdenie o prijatí reklamácie na ním uvedenú e-mailovú adresu. 

2. Poskytovateľ prešetrí uplatnenú reklamáciu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení a rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej riadneho uplatnenia.

3. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie uvedenej v bode 2 tohto článku má Používateľ právo od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu Služby za inú.

4. O vybavení reklamácie vydá Poskytovateľ Používateľovi výstupný protokol, najneskôr do 30 dní odo  dňa  uplatnenia  reklamácie,  ktorý  je  potvrdením  o vybavení  reklamácie.  Spolu  s odovzdaním výstupného protokolu Poskytovateľ splní aj svoju povinnosť, ktorá mu z reklamácie vyplýva.

5.  O  vybavení  reklamácie  informuje  Poskytovateľ  Používateľa  zaslaním  e-mailovej  správy  spolu  s výstupným a príp. aj prijímacím protokolom na e-mailovú adresu Používateľa. 

6. Poskytovateľ je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru k nazretiu. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

 

Článok VI.

Spôsoby vybavenia reklamácie

1. Ak sa na poskytovanej Službe vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, má Používateľ právo na jej bezplatné,  včasné  a  riadne  odstránenie.  Poskytovateľ  je  povinný  vadu  bez  zbytočného  odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Poskytovateľ.

2. Poskytovateľ s Používateľom sa môžu dohodnúť o vybavení reklamácie výmenou reklamovanej Služby za inú.

3.  Ak  sa  na  Službe  objavia  neodstrániteľné vady,  má Používateľ  právo  na  primeranú  zľavu  z  ceny služby. Pri vybavovaní reklamácie poskytnutím zľavy z účtovanej (fakturovanej) ceny sa prihliadne na charakter  vady,  dobu  jej  trvania  a  možnosť  ďalšieho  využívania  Služby.  O  výške  poskytovanej  zľavy rozhoduje Poskytovateľ.

4.  V prípade,  že  sa  šetrením  nepreukáže  deklarovaná  vada  Služby,  Poskytovateľ  ukončí  reklamačný proces odôvodneným zamietnutím reklamácie.

5.    V  prípade  uznania  reklamácie  týkajúcej  sa  správnosti  vyúčtovanej  sumy,  Poskytovateľ  Používateľovi sumu vo výške oprávnene reklamovaného rozdielu ceny vráti.

 

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.11.2021.

2.  Poskytovateľ  si  vyhradzuje  právo  na  zmeny  a  doplnenie  tohto  reklamačného  poriadku  bez predchádzajúceho upozornenia. 

3.  Dohľad  nad  dodržiavaním  povinností  zo  strany  Poskytovateľa  vo  veciach  ochrany  spotrebiteľa  v zmysle  platnej  právnej  úpravy  vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava.