Ochrana Osobných Údajov


Základné informácie

Správcom Vašich osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov je:

Shining Point s.r.o.

Vajnorská 1353/34

831 03 Bratislava-Nové Mesto

IČO: 55 394 230

DIČ: 2121996789

Spoločnosť zapísal Mestský súd Bratislava III do Obchodného registra pod číslo Sro/169731/B dňa 24.5.2023

(ďalej len „Poskytovateľ“)

Kontakty: eva@evafuxa.com

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava

Shining Point s.r.o. ako správca Vašich osobných údajov poveruje na základe zmluvy Poskytovateľa a Spracovateľa osobných údajov k spracúvaniu Vašich osobných údajov, týmto rozumej spoločnosť MioWeb s.r.o., so sídlom Kampelíkova 35/20, Stránice, 602 00 Brno, IČ: 07458002 zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brně pod sp. zn. C 108259. (viac nájdete v Obchodních podmínkách v odstavci 15).

 

Aké osobné údaje o Vás Shining Point s.r.o. zbiera?

Pokiaľ sa na www.evafuxa.com registrujete ako Používateľ a prostredníctvom stránky si objednávate ponúkané služby, zbierame a spracúvame najmä údaje, ktoré sú v registračnom procese a v následnom objednávkovom procese potrebné. Povinnými údajmi sú len tie, bez ktorých Vám nevieme vytvoriť užívateľský účet alebo vytvoriť objednávku , teda napríklad vaše meno, e-mailová adresa, telefónne číslo a samotný predmet objednávky. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie sme schopní poskytnúť Vám možnosť využívať koučingové služby.

Pokiaľ nás budete kontaktovať telefonicky alebo e-mailom, budeme Vaše osobné údaje uvedené v tejto komunikácii tiež spracovávať.

Za účelom zlepšenia našich služieb, personalizácie a aj marketingu využívame cookies a podobné nástroje.

Cookies sú textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení. Môžu uložiť akékoľvek informácie, napr. si zapamätať, že ste na stránke prihlásený, alebo obsah vašich objednávok.

Doba, počas ktorej sú tieto súbory uložené, môže byť rôzna. Niektoré cookies sa vymažú hneď po tom, čo zatvoríte okno prehliadača, iné zostávajú vo Vašom zariadení uložené aj niekoľko dní alebo mesiacov.

 

Na aké účely používame cookies

Technické a funkčné cookies: zabezpečujú správne fungovanie nášho portálu (napr. aby ste si mohli vytvoriť používateľský účet, prihlásiť sa, alebo mohli objednať koučovacie balíčky).

Analytické cookies: pomáhajú nám zbierať údaje o návštevnosti, vyhľadávaniach a pohybe po stránke www.evafuxa.com. Údaje v nich sú anonymizované. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:

serverová infraštruktúra, bezpečnosť a účtovníctvo, Spracovateľ tiež využíva služby SmartEmailing, FAPI, *Google Analytics, Reenio a v prípade Vášho súhlasu *Facebook pixel k cieleniu reklamy.

Marketingové cookies: používame na to, aby sme Vám na našej stránke vedeli zobrazovať obsah, ktorý Vás zaujíma, a tiež za účelom zobrazovania reklamy na základe vašich záujmov. Tiež vám na základe týchto údajov môžeme zobrazovať reklamu aj na cudzích webových stránkach, keď ju vo vzťahu k Vám považujeme za relevantnú.

 

Ako môžete ovplyvniť, ktoré cookies budeme spracovávať

Bežné prehliadače majú nastavenia, v ktorých môžete odstrániť vybrané cookies alebo dokonca ukladanie cookies úplne zakázať. Upozorňujeme ale, že v prípade zmazania, alebo zákazu technických alebo funčných cookies nemusia niektoré funkcie správne fungovať.

Pre obmedzenie, alebo zakázanie cookies jednotlivých partnerov môžete použiť nimi poskytované nástroje na linkách uvedených vyššie.

 

Právne základy pre spracovanie osobných údajov

Plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy, ako dotknutá osoba, alebo vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti, ako dotknutej osoby.

Plnenie našich zákonných povinností: pri uchovaní údajov o Vás a Vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou, alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.

Oprávnený záujem: najmä pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb a niektorých marketingových činnostiach. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky a cookies. Proti tomuto spracovaniu údajov môžete namietať priamo Eve.

Súhlas: najmä pri zasielaní obchodných oznámení, či pri iných formách marketingu, alebo pri inom spracúvaní osobných údajov, na ktoré sa nevzťahuje žiaden z vyššie uvedených právnych základov. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.

 

Sprístupnenie údajov tretím stranám

Pri externom spracúvaní dát: partnerom, s ktorými spolupracujeme. Títo spracúvajú údaje pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Naši dodávatelia dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby poskytli osobným údajom požadovanú ochranu.

Pri analytických a marketingových službách: partnerom, ktorí nám poskytujú analytické a reklamné služby. Títo môžu využívať cookies a podobné technológie, aby zbierali údaje o vašich preferenciách a využívaní našej stránky.

Pri právnych dôvodoch: orgánu štátnej moci alebo inému oprávnenému orgánu, pokiaľ nám uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali vaše osobné údaje. V prípade vymáhania našich práv alebo našej obhajoby môžu byť vaše osobné údaje odovzdané inému subjektu (napr. advokátovi).

Vaše osobné údaje nebudú prenesené do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 

Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje

Osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb alebo splnenie našich povinností, spracúvame po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi.

V prípade spracúvania osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu ukladáme údaje, kým neodpadne dôvod ich spracúvania. Zvyčajne najviac po dobu 5 rokov.

V prípade spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu, budú vaše osobné všeobecne spracovávané po dobu 5 rokov, alebo do odvolania daného súhlasu.

 

Bezpečnosť osobných údajov

Na ochrane vašich osobných údajov nám veľmi záleží a pracujeme tvrdo na tom, aby boli vaše osobné údaje v bezpečí. Snažíme sa používať také bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie a prijaté opatrenia pravidelne aktualizujeme. Všetka komunikácia medzi Vaším zariadením a našou stránkou je šifrovaná. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Vaše heslo k používateľskému účtu ukladáme v hashovanej podobe tak, aby nebolo možné ani v prípade získania tohto údaja nepovolanou osobou možné ho dešifrovať.

 

To najlepšie na záver, alebo - Vaše práva

Z toho, že spracúvame vaše osobné údaje, Vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z uvedených práv, budeme Vás o vybavení žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám.

Pre uplatnenie Vašich práv nám prosím zašlite e-mailovú správu: eva@evafuxa.com

 

Právo na prístup k údajom

Môžete Shing Point s.r.o. požiadať, aby sme Vám zaslali prehľad osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Poskytneme vám informácie o tom, aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom, komu boli tieto údaje poskytnuté a ako dlho ich budeme uchovávať.

 

Právo na prenositeľnosť údajov

Môžete Shinig Point s.r.o. požiadať, aby sme Vám zaslali osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, v strojovo čitateľnom formáte.

 

Právo na opravu

Ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú chybné, môžete Shinig Point s.r.o. požiadať o ich opravu.

 

Právo na vymazanie (zabudnutie)

Môžete Shining Point s.r.o. požiadať, aby sme údaje o vás vymazali. Vymazanie sa nedotkne údajov, ktoré musíme zo zákona uchovávať. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by odstrániť všetky vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete Shining Point s.r.o. požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania v nasledovných prípadoch:

1. ak popierate presnosť vašich osobných údajov 

2. ak sú Vaše osobné údaje spracúvané nezákonne 

3. ak už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale Vy ich potrebujete pre vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obranu vašich právnych nárokov 

4. ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu.

   

Právo na vznesenie námietky

Máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie.

 

Podanie sťažnosti

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov Shining Point s.r.o. je protiprávne, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme však veľmi radi, ak budete takéto prípady riešiť najprv so Shining Point s.r.o. Kontaktujte nás prosím e-mailom: eva@evafuxa.com.

(Tieto podmienky sú platné od 1.11.2021)

Shining Point s.r.o.

v.z. Eva Holtáková

-----------------------------------

ps:

*Google Analytics

Adresa: Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

*Facebook Pixel

Adresa: Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA

 

pps: *  Google pomocou súborov cookie a údajov:

poskytuje a udržuje služby, napríklad sleduje výpadky a chráni pred spamom, podvodmi a zneužitím;
meria zapojenie publika a štatistiky webu, aby pochopil, ako sa jeho služby používajú.
Ak súhlasíte, pomocou súborov cookie a údajov tiež budeme:

zlepšovať kvalitu našich služieb a vyvíjať nové;
zobrazovať reklamy a merať ich efektívnosť;
v závislosti od vašich nastavení zobrazovať prispôsobený obsah;
v závislosti od vašich nastavení zobrazovať prispôsobené alebo všeobecné reklamy na Googli a internete.
Zobrazovaný neprispôsobený obsah a reklamy môžu byť ovplyvňované napríklad aktuálne prehliadaným obsahom alebo vašou polohou (zobrazovanie reklám je založené na všeobecnej polohe). Prispôsobený obsah a reklamy môžu byť založené na týchto informáciách a vašej aktivite, napríklad vyhľadávaniach Google a videách, ktoré ste pozerali na YouTube. Prispôsobený obsah a reklamy zahŕňajú napríklad relevantnejšie výsledky a odporúčania, prispôsobenú domovskú stránku YouTube a reklamy, ktoré sú upravené na mieru podľa vašich záujmov. Kliknutím na Prispôsobiť si prezrite možnosti vrátane ovládania umožňujúceho odmietnuť prispôsobovanie pomocou súborov cookie a informácie o ovládaní na úrovni prehliadača umožňujúce odmietnuť používanie niektorých, či všetkých súborov cookie na iné účely. Tiež môžete kedykoľvek prejsť na g.co/privacytools.